Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Mobiliteit, economie en energie

woensdag 27 februari 2019

16:00 - 21:00
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
R. Visser
Toelichting

De adviezen van de commissie zijn per agendapunt in de toelichting opgenomen.


Aan deze agenda zijn tevens de ingekomen stukken van de vervallen cie. Ruimte toegevoegd: agp. 9.a (brief GS) en agp. 11 (diverse brieven van derden) .

Agendapunten

 1. 1
  OPENING EN MEDEDELINGEN
 2. 2
  REGELING VAN WERKZAAMHEDEN
 3. 2.a
  Vaststellen van de agenda
 4. 2.b
  Inventarisatie vragen over 'Overige voordrachten' en 'Ingekomen stukken'
 5. 2.c
  Spreektijdregeling
 6. 2.d
  Commissie activiteiten
 7. 3
  TOEZEGGINGENLIJST
 8. 4
  MEDEDELINGEN
 9. 5
  RONDVRAAG
 10. 6
  GELEGENHEID TOT SPREKEN VOOR NIET-STATENLEDEN
 11. 7
  BESPREEKSTUKKEN
 12. 7.a

  Advies commissie Ruimte/Mobiliteit van 27 februari 2019: Het onderwerp gaat op verzoek van de fractie van de Partij voor de Dieren als bespreekpunt naar de statenvergadering van 13 maart 2019, in de vorm van een motiedebat.


  De fractie van de PvdD heeft een verzoek ingediend om in de commissie Mobiliteit van 27 februari a.s. te spreken over de uitbreiding van camping Wedderbergen.
  Het verzoek om het onderwerp te bespreken wordt bij de regeling van werkzaamheden voorgelegd aan de commissie. Indien tenminste 1/3e van de aanwezige leden instemt, wordt het onderwerp definitief als bespreekstuk toegevoegd aan de agenda. In afwachting van voldoende steun voor het voorstel, is het onderwerp voorlopig geagendeerd als bespreekstuk 7a.
  In de bijlage treft u de onderbouwing van het verzoek om bespreking aan en de ingekomen brief over de ontwikkelingen rond camping Wedderbergen.

 13. 7.b

  Advies commissie Mobiliteit/Ruimte van 27 februari 2019: Het onderwerp gaat als hamerstuk naar de statenvergadering van 13 maart 2019.


  Met de voordracht wordt provinciale staten de mogelijkheid geboden om wensen en bedenkingen af te geven bij het voorgenomen besluit van het college om € 3,2 miljoen uit het REP-ZZL-budget toe te kennen aan het project cybersecurity Noord-Nederland. De commissie kan aan de hand van de voordracht en bijlage beoordelen of het project aan de vastgestelde subsidiekaders voldoet. De commissie wordt gevraagd om een advies aan provinciale staten uit te brengen over de wijze van agenderen tijdens de statenvergadering van 13 maart 2019.
  K13985

 14. 7.c

  Advies commissie Mobiliteit/Ruimte van 27 februari 2019: Het onderwerp gaat als hamerstuk naar de statenvergadering van 13 maart 2019.


  De provinciale rekenkamers hebben op 14 december 2018 het rapport ‘Energie in transitie' gepubliceerd en gepresenteerd tijdens een bijeenkomst voor provinciale staten van Groningen, Drenthe en Fryslân. De Noordelijke Rekenkamer onderschrijft expliciet alle aanbevelingen in het gezamenlijke rapport. Op woensdag 13 februari is de Noordelijke Rekenkamer aanwezig tijdens 'Praten met de Staten' voor een nadere toelichting op het rapport. In de vergadering van 27 februari 2019 kan de commissie met het college van gedachten wisselen over de uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Zoals gebruikelijk zijn alle aanbevelingen overgenomen in het ontwerpbesluit bij de voordracht. De commissie bepaalt vervolgens of er aanleiding is om het rapport als bespreekstuk te agenderen in provinciale staten van 13 maart 2019. Dit is bijvoorbeeld aan de orde indien fracties een aanbeveling niet wensen over te nemen.

 15. 7.d

  Advies commissie Mobiliteit/Ruimte van 27 februari 2019: Het onderwerp gaat als bespreekpunt naar de statenvergadering van 13 maart 2019.


  Met de brief worden provinciale staten geïnformeerd over het totstandkomingsproces van het ontwerp klimaatakkoord en de provinciale inbreng op hoofdlijnen in dit proces. Een formele rol voor provinciale staten is voorzien bij het vaststellen van de startnotitie en/of de eindproducten van regionaal uit te werken strategieën uit het klimaatakkoord zoals de regionale energiestrategie (zie agp. 7.c), mobiliteitsstrategie en de veenweidestrategie en de eventuele aanpassingen als gevolg van deze strategieën in bijvoorbeeld de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. De commissie wordt gevraagd om een advies aan provinciale staten uit te brengen over de wijze van agenderen van de brief tijdens de statenvergadering van 13 maart 2019.
  K1261

 16. 7.e

  Advies commissie Mobiliteit/Ruimte van 27 februari 2019: Het onderwerp gaat als bespreekpunt naar de statenvergadering van 13 maart 2019.


  Met de brief worden provinciale staten geïnformeerd over de intentieverklaring die GS hebben getekend om samen met de Groninger gemeenten en waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's een regionale energiestrategie (RES) Groningen op te gaan stellen. Het startdocument én de uiteindelijke strategie worden ter besluitvorming aan provinciale staten voorgelegd. De commissie wordt gevraagd om een advies aan provinciale staten uit te brengen over de wijze van agenderen van de brief tijdens de statenvergadering van 13 maart 2019.
  K1261

 17. 8
  OVERIGE VOORDRACHTEN
 18. 8.a

  Advies commissie Mobiliteit/Ruimte van 27 februari 2019: Het onderwerp gaat als hamerstuk naar de statenvergadering van 13 maart 2019.
  K313

 19. 9
  INGEKOMEN STUKKEN VAN GS - ter kennisneming
 20. 10
  INGEKOMEN STUKKEN VAN DERDEN - ter kennisneming - Cie MOBILITEIT
 21. 11
  INGEKOMEN STUKKEN VAN DERDEN - ter kennisneming - Cie. RUIMTE
 22. 12
  SLUITING