Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Bestuur, financiën en veiligheid

woensdag 6 maart 2019

14:00 - 17:00
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
M.S. Scheffers
Toelichting

Praten met de Staten over onderwerpen die op deze agenda staan was op woensdag 13 februari 2019 in het provinciehuis. Zie ook: www.pratenmetdestaten.nl

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Regeling van werkzaamheden
 3. 2.a

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

 4. 2.b

  Annotatie bij het agendapunt:
  Bij dit agendapunt kan, vooruitlopend op de behandeling van het agendapunt later in de vergadering, worden aangegeven of, en welke vragen er zijn over:

  • de voordrachten die eventueel zijn geagendeerd onder het agendapunt 'overige voordrachten'
  • de brieven die zijn geagendeerd onder de ingekomen stukken van GS
  • de brieven en emails die die zijn geagendeerd onder de ingekomen stukken van derden.
 5. 2.c

  6 minuten per fractie, 24 voor GS.

 6. 4

  Annotatie bij het agendapunt:
  Voor de mededelingen wordt ca. 1 minuut per gedeputeerde aangehouden. Ook Statenleden die lid zijn van een Algemeen Bestuur (SNN, IPO, GSP, Waddenfonds) of van de Raad van Advies van de NRK kunnen bij dit agendapunt (o.a.) terugkoppelen of vooruitblikken op vergaderingen van het Algemeen Bestuur of de Raad van Advies.

 7. 5
  Rondvraag
 8. 6
  Gelegenheid voor spreken niet-Statenleden
 9. 7
  Bespreekstukken
 10. 7.a

 11. 7.a.1

 12. 7.b

 13. 7.c

  Advies van de commissie Bestuur, financiën en veiligheid: de voordracht gaat als hamerstuk naar de Statenvergadering van 13 maart 2019.


  K14312

 14. 7.d

  Advies van de commissie Bestuur, financiën en veiligheid: de voordracht gaat als hamerstuk naar de Statenvergadering van 13 maart 2019.


  Annotatie bij het agendapunt:
  Besluitvorming in PS Fryslân was op 27 februari 2019. Provinciale Staten van Fryslân hebben de wadloopverordening gewijzigd vastgesteld. Er zijn 4 amendementen aangenomen.
  Besluitvorming in PS Noord-Holland was op 4 maart 2019. Provinciale Staten van Noord-Holland hebben de wadloopverordening vastgesteld. Er zijn geen amendementen aangenomen.


  K13901

 15. 7.e

  Advies van de commissie Bestuur, financiën en veiligheid: de brief gaat ter kennisname naar de Statenvergadering van 13 maart 2019.


  In de commissie kan:
  1.Een uitspraak worden gedaan over de risicoanalyse en het informatieprotocol van de verschillende verbonden partijen.
  2. Van gedachten worden gewisseld over de deelname van Statenleden in het Algemeen Bestuur van het Waddenfonds en een eventuele wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling op dit punt.
  3. Een advies worden gegeven over de wijze behandeling van de brief in Provinciale Staten (hamerstuk of bespreekstuk)
  Achtergrond:
  PS hebben op 28 september 2016 de Nota Verbonden Partijen vastgesteld. Daarbij is besloten dat alle bestaande verbonden partijen worden geëvalueerd aan de hand van het beleidskader. Tevens hebben PS besloten dat er een informatieprotocol ter borging van de controlerende rol van PS zal worden uitgewerkt. En dat Provinciale Staten op basis van de uitkomst van de evaluatie per verbonden partij zullen besluiten over de wijze van vertegenwoordiging van de provincie in het bestuur van die verbonden partij. De voordracht over de evaluatie Verbonden Partijen is op 31 januari 2018 door Provinciale Staten behandeld. Aanvullend op de evaluatie is GS in een brief ingegaan op de sturings- en informatiepositie van Statenleden in relatie tot verbonden partijen, en is een handreiking gedaan voor verdere stappen.
  Vervolgens is op initiatief van de klankbordgroep verbonden partijen bij de behandeling van de voordracht evaluatie Verbonden partijen een amendement aangenomen waarin GS opdracht is gegeven om een risicoanalyse uit te voeren en een risicoprofiel te bepalen voor alle verbonden partijen en op basis daarvan een helder en beknopt informatie- en toezicht arrangement op te stellen. GS is gevraagd dit gefaseerd uit te voeren te beginnen met het SNN en daarna Groningen Seaports en het Waddenfonds.
  De risicoanalyse van het SNN is besproken in de commissie Bestuur van 27 juni 2018. In de PS vergadering van 19 december is met de wijziging van de GR SNN besloten tot uittreding van de Statenleden uit het AB SNN. Bij de behandeling van de risicoanalyse en het informatieprotocol van Groningen Seaports (GSP) in de commissie Bestuur van 12 december 2018 bleek steun voor de uittreding van Statenleden uit het Algemeen Bestuur van GSP. Nu liggen de risicoanalyses en informatieprotocollen van de GR Waddenfonds, Prolander, Omgevingsdienst Groningen en OV-bureau Groningen Drenthe voor.

 16. 7.f

  Advies van de commissie Bestuur, financiën en veiligheid: de voordracht gaat als hamerstuk naar de Statenvergadering van 13 maart 2019.


  Annotatie bij het agendapunt:
  In de commissie kan worden gesproken over het voorstel van GS om toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Prolander. De wijziging van de GR heeft tot gevolg dat wijzigingen van de begroting niet voor een zienswijze aan PS worden voorgelegd, voor zover daaruit geen verhoging van de bijdrage van de deelnemers voortvloeit.
  Daarnaast kan worden gesproken over de Kaderbrief 2020, welke de uitgangspunten voor het opstellen van de programmabegroting 2020 geeft, en een doorkijkje naar de deelnemersbijdragen tot en met 2023. Sinds de aanpassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen in 2015, zijn de besturen van de gemeenschappelijke organen verplicht om vóór 15 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders van de in voorbereiding zijnde begroting aan Provinciale Staten te geven. Met de kadernota hebben Provinciale Staten eerder meer informatie beschikbaar ter voorbereiding op de zienswijzeprocedure voor de begroting en is de informatie beschikbaar voor de kadernota (eerder voorjaarsnota) van de provincie Groningen. Voor de zomer wordt de ontwerpbegroting voor een zienswijze aan Provinciale Staten voorgelegd. Aan het eind van de bespreking in de commissie geeft de commissie een advies over de behandeling van de voordracht in Provinciale Staten (hamerstuk of bespreekstuk).

 17. 8

  Annotatie bij het agendapunt:
  Onder de titel ‘overige voordrachten' worden de voordrachten geagendeerd die met name technisch van aard zijn en besluiten betreffen met weinig beleidsruimte. Ten tijde van de agendering was de verwachting ten aanzien van deze voordrachten dat uitgebreide bespreking niet nodig is. Technische vragen kunnen voor de commissie ambtelijk worden beantwoord. In de commissie kan worden volstaan met het stellen van de 'overgebleven' politieke vraag. Of hier behoefte aan is, wordt aan het begin van de agenda geïnventariseerd.

 18. 8.a

  Advies van de commissie Bestuur, financiën en veiligheid: de voordracht gaat als hamerstuk naar de Statenvergadering van 13 maart 2019.


  K13215

 19. 9

  De ingekomen stukken van GS zijn voor kennisgeving aangenomen.

 20. 9.a

 21. 9.b

 22. 9.c

 23. 10

  De ingekomen stukken van derden zijn voor kennisgeving aangenomen.

 24. 10.c

 25. 11
  Sluiting