Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Provinciale Staten

Benoeming GS

woensdag 5 juli 2023

10:30 - 19:00
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
F.J. Paas / A.J.M. van Kesteren
Toelichting

De besluitvorming is per agendapunt opgenomen. De vergadering is terug te kijken via https://groningen.stateninformatie.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening / mededelingen / regeling van werkzaamheden / vaststelling agenda
 2. 2

  Besluit

  De heer De Jong (BBB) is geïnstalleerd als statenlid vanwege het vertrek van de heer Schipper.

 3. 3

  Besluit

  Bij de hernieuwde stemming over amendement 5 'Monovergisting in Groningen' is het amendement verworpen.
  Het geamendeerde besluit bij het statenvoorstel is vastgesteld met een stemverklaring van D66, SP en Volt. De Partij voor de Dieren heeft tegen gestemd.

  Vanwege het staken van de stemmen bij amendement 5 tijdens de vergadering van 28 juni jl. wordt op 5 juli opnieuw over het amendement gestemd (agp. 3.a) en tevens over het ontwerpbesluit bij het statenvoorstel (agp. 3.b).
  Conform afspraak in de Staten op 28 juni zijn op basis van het aangenomen amendement 'Perspectief (2)' en de aangenomen motie 'Perspectief landbouw randvoorwaardelijk' de aanbiedingsbrief en het stand-van-zaken-document Transitie Landelijk Gebied alvast aangepast en aan de ministers van LNV en van Natuur & Stikstof verzonden, om aan de kritieke aanleverdatum van 1 juli te voldoen. Tevens is conform afspraak in de Staten op 28 juni in de aangepaste brief een expliciet voorbehoud van goedkeuring door Provinciale Staten (op 5 juli) opgenomen.

 4. 3.a

 5. 4.a

  Besluit

  Tijdens de beraadslaging zijn 14 moties ingediend. 2 moties zijn ingetrokken. Na stemming zijn 2 moties aangenomen en 10 moties verworpen.

  Moties

  Titel
  M019. Eureka! We erkennen de wetenschap
  M020. Peil omhoog dan wordt het niet droog
  M021. Ereschuld niet voor reguliere taken
  M022. Geen subsidie naar Shell
  M023. Pleiten voor stoppen met zoutwinning
  M024. Uitgangspunten uitvoering coalitieakkoord
  M025. Gedeputeerde Dierenwelzijn
  M026. IJzer moet je smeden als het heet is
  M027. Tijd voor de landbouw
  M028. Bescherm de schoonheid - geef natuurgebieden rechtspersoonlijkheid
  M029. Herstel ecologische hoofdstructuur
  M030. Burgerberaad voor klimaat
  M031. IJzer moet je smeden als het heet is (2)
  M032. Bescherm de schoonheid - geef natuurgebieden rechtspersoonlijkheid (2)
 6. 4.b

  Besluit

  Provinciale Staten hebben de brief voor kennisgeving aangenomen.

 7. 5
  Benoeming gedeputeerden
 8. 5.a

  Besluit

  Tijdens de beraadslaging is 1 motie ingediend die na stemming is aangenomen.

  Moties

  Titel
  M033. Screening social media onderdeel integriteitsonderzoek
 9. 5.b

  Besluit

  Het besluit bij het statenvoorstel is met algemene stemmen aanvaard.

  Besluiten PS

  Titel
  Statenbesluit Ontheffing vereiste van ingezetenenschap H.E. Emmens
 10. 5.c

  Besluit

  Het besluit bij het statenvoorstel is vastgesteld met schriftelijke stemming.
  Benoemd als gedeputeerde:
  • mevrouw S. Top
  • de heer H.E. Emmens
  • de heer T.J. Van Dekken
  • de heer H.J. Hamster
  • de heer A. Schmaal

  Besluiten PS

  Titel
  Statenbesluit Benoeming gedeputeerden
 11. 6

  Besluit

  Beëdigd en toegelaten als lid van Provinciale Staten:
  De heer Joling (PvdA), als opvolger van de heer Van Dekken;
  De heer Hoogers (ChristenUnie), als opvolger van de heer Hamster;
  De heer De Grooth (Groninger Belang), als opvolger van de heer Schmaal.

 12. 7
  Statenvoorstellen benoeming/aanwijzing statenleden en gedeputeerden in diverse functies
 13. 7.a

  Besluit

  Het besluit bij het statenvoorstel is bij acclamatie vastgesteld.

  Besluiten PS

  Titel
  Statenbesluit Aanwijzing statenleden in diverse functies
 14. 7.b

  Besluit

  Het besluit bij het statenvoorstel is bij acclamatie vastgesteld.

  Besluiten PS

  Titel
  Statenbesluit Aanwijzing gedeputeerden in AB Waddenfonds
 15. 8

  Besluit

  Provinciale Staten hebben conform het advies besloten.
  Voorgesteld wordt de ontvangen brieven in het kader van de collegeonderhandelingen voor kennisgeving aan te nemen.

 16. 9
  Sluiting