Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Statencommissie

woensdag 22 mei 2024

10:30 - 16:30
Locatie

Statenzaal en via videoverbinding

Voorzitter
H.A. Meendering - R.Joling

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Regeling van werkzaamheden/vaststellen agenda
 3. A.01

  Advies statencommissie 22 mei 2024: het statenvoorstel gaat als hamerstuk naar de statenvergadering van 5 juni 2024.


  Op initiatief van (voormalig) statenlid Claassen (D66) heeft het presidium een onderzoeksverordening laten opstellen. Met deze onderzoeksverordening wil het presidium fundamentele zaken met betrekking tot een statenonderzoek en provinciale enquête regelen. Bij een eventueel toekomstig besluit van provinciale staten om een onderzoek te starten is dan duidelijk hoe deze instrumenten geregeld zijn. Met het voorstel worden provinciale staten gevraagd de Onderzoeksverordening 2024 vast te stellen. Daarnaast worden provinciale staten gevraagd in te stemmen met het voorstel om budget vrij te maken op het moment dat provinciale staten besluiten een onderzoek in te stellen en het onderwerp bekend is.

 4. A.02

  Advies statencommissie 22 mei: het statenvoorstel gaat als motiedebat naar de statenvergadering van 5 juni 2024.


  Provinciale staten hebben op 20 december 2023 bij de behandeling van het provinciaal programmaplan Nationaal Programma Groningen een amendement aangenomen over de financiering van baanbrekende projecten. In het geamendeerde provinciaal programmaplan is vastgelegd dat provinciale staten besluiten over de financiering van baanbrekers via het provinciaal programmaplan. Het college stelt provinciale staten voor in te stemmen met de financiële bijdrage aan drie baanbrekende projecten.


  Het (geamendeerde) provinciaal programmaplan 2024-2029 vindt u hier.

 5. A.03

  Er zijn diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de provincie Groningen deelneemt. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden provinciale staten in de gelegenheid gesteld een zienswijze naar voren te brengen over de ontwerp-begrotingen van van deze gemeenschappelijke regelingen. Het college laat per brief weten of zij aanleiding ziet om een zienswijze in te dienen. In de Statencommissie kan per regeling worden besproken of er aanleiding is om een zienswijze af te geven. Als dit niet het geval is gaan de brieven ter kennisname naar de Statenvergadering. Als er aanleiding toe is kunnen Provinciale Staten met een meerderheid van stemmen eigenstandig een zienswijze afgeven bij een of meerdere ontwerpbegrotingen.

 6. A.03.B

 7. A.03.C

 8. A.03.D

 9. A.03.E

 10. A.04

  Advies statencommissie 22 mei 2024: de brief gaat ter kennisgeving naar de statenvergadering van 5 juni 2024. 


  Op verzoek van de Partij voor de Dieren en de SP heeft de commissie tijdens de regeling van werkzaamheden op de statencommissie van 15 mei 2024 besloten de brief 'Voortgang toezeggingen ingetrokken motie 75' te agenderen voor de statencommissie van 22 mei 2024.