Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Statencommissie

woensdag 15 mei 2024

10:30 - 20:45
Locatie

Statenzaal en via videoverbinding

Voorzitter
H.A. Meendering - E. Smelt
Toelichting

Rondvraag voorafgaand aan de statencommissie (10.00 tot 10.30 uur).

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Regeling van werkzaamheden/ vaststellen agenda
 3. 2.A

  Advies statencommissie 15 mei 2024: de brief B.02 van het college over 'de voortgang van de ingetrokken motie 75 ‘Onderzoek lozingen en vergunningen’ wordt geagendeerd op de statencommissie van 22 mei.
  Agenderingsverzoek van de SP en de Partij voor de Dieren voor het bespreken van de brief B.02 van het college over 'de voortgang van de ingetrokken motie 75 ‘Onderzoek lozingen en vergunningen’ in de statencommissie van 22 mei aanstaande.

 4. 3
  Vragen over ingekomen brieven en overige statenvoorstellen
 5. 5
  Mededelingen GS
 6. 6
  Nieuws uit verbonden partijen
 7. A
  BESPREEKPUNTEN
 8. A.01

  Advies statencommissie 15 mei 2025: het statenvoorstel gaat als hamerstuk naar de statenvergadering van 5 juni 2024.
  De huidige overeenkomst van de provincie met de accountant loopt af per 30 september 2024. Het college stelt voor om de overeenkomst te verlengen met een periode van vier jaar. Over de onderbouwing van dit voorstel en over uw eigen ervaringen met de accountant kunt u met het college in gesprek gaan tijdens de statencommissie.

 9. A.02

  Advies commissie 15 mei 2024: het statenvoorstel gaat als volledig bespreekpunt naar de statenvergadering van 5 juni 2024. 
  Met de brief van het college worden de Staten van Groningen geïnformeerd over de evaluatie van het uitvoeringsprogramma leefbaarheid 2020-2023. Het betreft een overzicht van de resultaten geboekt in de drie pijlers van het leefbaarheidsprogramma 2020-2023: de provinciebrede aanpak, de krimpagenda en de regionale arrangementen. Deze evaluatie biedt extra input voor de op te stellen Leefbaarheidsvisie.
  Met het statenvoorstel wordt aan provinciale staten gevraagd in te stemmen met het ontwerp van de Leefbaarheidsvisie 2024-2035, aan de hand van een voorgestelde definitie van het begrip 'leefbaarheid'. In maart 2024 is het startsein gegeven voor het opstellen van deze visie. Naar verwachting wordt de Leefbaarheidsvisie 2024-2035 aan het einde van het jaar 2024 aan de Staten voorgelegd ter vaststelling.

 10. A.03

  Advies statencommissie 15 mei 2024: het statenvoorstel gaat als hamerstuk naar de statenvergadering van 5 juni 2024.
  In verband met een wetswijziging ligt een voorstel van het college voor om de gemeenschappelijke regeling OV-bureau Groningen Drenthe te wijzigen. In dit stadium kunnen de Staten van Groningen en Drenthe en de gemeenteraad van Groningen een zienswijze afgeven over de voorgestelde wijzigingen. Op basis van de inhoud van het wijzigingsvoorstel ziet het college geen aanleiding om een zienswijze naar voren te brengen. Dit is ook strekking van het ontwerpbesluit dat aan u wordt voorgelegd.

 11. A.04

  Advies statencommissie 15 mei 2024: de brief gaat als volledig bespreekstuk naar de statenvergadering van 5 juni 2024.
  Het energiebeleid van de provincie wordt op strategisch niveau onderdeel van de nieuwe Omgevingsvisie. Deze integrale visie wordt uitgewerkt in programma's. In de bijlage treft u de bouwstenen aan voor het op te stellen Programma Energie. Met de informerende brief en de bouwstenen wordt zowel een overzicht van de belangrijkste energievraagstukken gegeven, als een schets van het beleidsproces en de rol van de Staten hierin. Na de zomer worden informatiebijeenkomsten/expertmeetings georganiseerd rondom het thema Energie, in de aanloop naar de formele rol van de Staten bij het concept-ontwerp van de nieuwe Omgevingsvisie, eind 2024. In dit stadium kunt u uw mening geven over de aangereikte bouwstenen. 


  In het presidium van 10 april is bij de vooruitblik naar deze vergadercyclus afgesproken om bij de behandeling van dit onderwerp het agenderingsverzoek van de SP e.a. over een provinciaal energiebedrijf én het (ingetrokken) agenderingsverzoek van het CDA over 'geen kerncentrale in de Eemshaven' te betrekken.

 12. B
  OVERIGE BRIEVEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN
 13. B.02

 14. B.06

  Het college informeert de Staten met deze brief actief over het lopende gebiedsproces. Tijdens de stateninformatiedag van woensdag 12 juni is een bijeenkomst gepland, waarbij een stand van zaken wordt gegeven over de gebiedsprocessen en ook over de wijze waarop de inhoud van deze brief + bijlage is betrokken. In de vergadercyclus van september komt het gebiedsplan ter bespreking en besluitvorming op de commissie- en statenagenda.

 15. B.08

 16. B.10

 17. B.11

 18. B.12

 19. B.13

 20. B.14

 21. C
  OVERIGE STATENVOORSTELLEN EN BRIEVEN VAN HET PRESIDIUM
 22. D
  BRIEVEN VAN DERDEN (inwoners, organisaties/andere overheden)
 23. D.01

 24. D.06

 25. D.07

 26. D.09

 27. D.11

 28. D.12

 29. D.13

 30. D.14

 31. D.15