Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Statencommissie

woensdag 10 april 2024

10:30 - 22:30
Locatie

Statenzaal en via videoverbinding

Voorzitter
E. Smelt - R. Joling
Toelichting

De vergadering is terug te kijken via https://groningen.stateninformatie.nl

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Regeling van werkzaamheden/vaststellen agenda
 3. A
  BESPREEKPUNTEN
 4. A.01

  Advies statencommissie 10 april 2024: het statenvoorstel gaat onder voorbehoud als motiedebat naar de statenvergadering van 24 april 2024.


  Met het statenvoorstel stelt het college voor om een kadernota beleidsontwikkeling aanpak en ondermijning en weerbare provincie Groningen vast te stellen. Deze kadernota dient als beleidskader voor het college voor de uitvoering van het beleid van de provincie Groningen voor de aanpak van ondermijning en weerbaar bestuur. Alvorens met een voorstel voor een kadernota te komen, is op 20 maart 2023 de brief van het college van 13 maart 2023 besproken in de Statencommissie. Daaraan voorafgaand is tijdens de stateninformatiedag van 6 september een bijeenkomst over ondermijning georganiseerd (zie hiervoor https://groningen.stateninformatie.nl/). Het college laat weten dat de hiermee invulling is gegeven aan de start- en ontwerpfase in het beleidsproces en stelt provinciale staten voor om een kadernota vast te stellen.

 5. A.02

  Advies statencommissie 10 april 2024: in de statencommissie is input opgehaald die wordt verwerkt in de definitieve versie van de Economische visie, die wordt geagendeerd in de vergadercyclus van juni/juli. Het statenvoorstel over de ontwerpvisie gaat niet ter besluitvorming naar de statenvergadering van 24 april 2024.


  Met het voorstel wordt aan Provinciale Staten gevraagd in te stemmen met het ontwerp van de Economische Visie 2035. Het stimuleren van de regionale economische ontwikkeling is een autonome taak voor de provincie. In het najaar van 2023 is het startsein gegeven voor het opstellen van deze visie. Naar verwachting wordt de definitieve Economische Visie 2035 voor de zomer aan de Staten voorgelegd ter vaststelling.

 6. A.03.A

  Advies statencommissie 10 april 2024: de brief gaat ter kennisname naar de statenvergadering van 24 april 2024.


  Op verzoek van de fractie van de SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren wordt deze brief besproken in de statencommissie van 10 april.

 7. A.03.B

  Advies statencommissie 3 april: het agenderingsverzoek wordt besproken in de statencommissie van 10 april 2024.


  Agenderingsverzoek van de SP, Groenlinks en Partij voor de Dieren voor het bespreken van de brief B.12 van het college over Nij Begun maatregel 29 in de statencommissie van 10 april.

 8. A.04

  Advies statencommissie 10 april 2024: het statenvoorstel gaat als bespreekstuk naar de statenvergadering van 24 april 2024.


  Met het oog op de positionering van raden en staten bij de uitwerking van de maatregelen in Nij Begun willen raden en staten graag onderling samenwerken. Om de reeds bestaande samenwerking te verankeren in een meer structurele samenwerking wordt voorgesteld om hiervoor een gemeenschappelijke regeling aan te gaan. In elk van de betrokken raden en staten wordt ditzelfde besluit voorgelegd.
  Met deze gemeenschappelijke regeling wordt een Regioberaad gevormd bestaande uit een afvaardiging van deelnemende raden en staten. De deelnemende raden en staten wijzen daartoe uit hun midden twee raads- of statenleden aan. 


  Ook kan in de commissie van gedachten worden gewisseld over het voorstel om een begeleidingsgroep in te stellen voor inhoudelijke verdieping in het aardbevingsdossier.  De gedachte is dat deze begeleidingsgroep bestaat uit de woordvoerders gasdossier en dat de leden van het regioberaad in voorkomende gevallen kunnen schakelen met deze begeleidingsgroep.