Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Statencommissie

woensdag 19 juni 2024

10:30
Locatie

Statenzaal en via videoverbinding

Voorzitter
P.H. Benjamins - R. Joling
Toelichting

Rondvraag voorafgaand aan de statencommissie (10.00 tot 10.30 uur).

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Regeling van werkzaamheden/ vaststellen agenda
 3. 3
  Vragen over ingekomen brieven en overige statenvoorstellen
 4. 5
  Mededelingen GS
 5. 6

  waaronder terugkoppeling uit het Regioberaad.

 6. A
  BESPREEKPUNTEN
 7. A.01.A
  Toelichting EY op accountantsverslag
 8. A.01.B

  Advies statencommissie 19 juni 2024: het onderwerp wordt verder besproken in de statenvergadering van 10 juli 2024.


  Met het aanbieden van de jaarstukken en het voorstel aan de Staten om deze vast te stellen wordt de provinciale Planning & Control-cyclus van 2023 afgesloten. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van het voorgenomen beleid, de daarvoor uitgevoerde activiteiten en de besteding van de middelen. De accountant (EY) is uitgenodigd voor de commissievergadering van 19 juni om bij het begin van dit agendapunt een toelichting te geven op het bijgevoegde accountantsverslag.

 9. A.02

  Advies statencommissie 19 juni: het statenvoorstel gaat als bespreekpunt naar de statenvergadering van 17 juli 2024.


  Het college legt met het statenvoorstel de Economische Visie 2035 aan Provinciale Staten voor ter besluitvorming. De visie is richtinggevend voor het toekomstige regionaal economische beleid van de provincie. In het najaar van 2023 hebben de Staten het startschot gegeven voor het opstellen van de visie, waarna in de ontwerpfase diverse bijeenkomsten/werkbezoeken hebben plaatsgevonden. Op basis van de inbreng tijdens de commissiebespreking van 10 april jl. heeft het college de opdracht gekregen om de definitieve economische visie op te stellen.

 10. A.03

  Advies statencommissie 19 juni 2024: de stukken gaan ter kennisgeving naar de statenvergadering van 17 juli 2024.

 11. A.03.a

  In de Jaarstukken legt het IPO-bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in 2023. De Algemene Vergadering IPO is bevoegd om de geconsolideerde jaarrekening 2023 van de vereniging IPO (en de daaro betrekking hebben de stukken) goed te keuren. U kunt in de commissie input meegeven aan de leden ten behoeve van de Algemene Vergadering IPO op 25 juni a.s..
  Leden Algemene Vergadering IPO: Hendri Meendering, Bas Wiegmans, Laura Reinink (plv)

 12. A.03.b

  De voorjaarsnota 2024 is een rapportage waarmee de inhoudelijke en financiële voortgang van de werkzaamheden van de vereniging IPO wordt verantwoord. De begroting en de voorjaarsnota bestaan uit de onderdelen IPO-bureau en BIJ12. De Algemene Vergadering IPO ontvangt de voorjaarsnota ter informatie. De Voorjaarsnota 2024 zorgt voor een wijziging van de IPO-begroting 2024. De Algemene Vergadering IPO is bevoegd om deze begrotingswijziging goed te keuren. U kunt in de commissie input meegeven aan de leden ten behoeve van de Algemene Vergadering IPO op 25 juni a.s..
  Leden Algemene Vergadering IPO: Hendri Meendering, Bas Wiegmans, Laura Reinink (plv)

 13. A.03.c

  De conceptbegroting 2025 markeert de start van het begrotingsproces 2025 van de vereniging IPO. In de conceptbegroting worden ontwikkelingen beschreven die na bespreking met het bestuur en AV van 25 juni a.s. worden betrokken bij de verdere uitwerking van de Begroting 2025. Dit biedt provincies een vroegtijdig inzicht dat betrokken kan worden bij de eigen provinciale begrotingsvoorbereiding, zowel binnen Gedeputeerde Staten (GS) als met Provinciale Staten (PS).


  Provinciale staten kunnen de conceptbegroting en de meerwaarde van de samenwerking bespreken en inbreng leveren in de voorbereiding van de IPO begroting 2025. De aandachtspunten van Provinciale Staten worden meegenomen en gewogen in de bestuursvergadering van 4 juli, alvorens de Begroting 2025 wordt opgesteld.
  Eerder is het Bestuursprogramma van het IPO gedeeld en besproken in de Statencommissie van 6 maart 2024. In het najaar volgen de agendering en bespreking van de IPO-Programmabegroting 2025.

 14. A.04

  Advies statencommissie 19 juni 2024: het statenvoorstel gaat als hamerstuk naar de statenvergadering van 17 juli 2024.


  Op basis van advies van Lysias over een toekomstigbestendige governancestructuur wordt voorgesteld om de gemeenschappelijke regeling Groningen Seaport (GR GSP) te wijzigen van een gemengde regeling in een collegeregeling. Op dit moment zijn zowel raden, staten en colleges van de gemeenten Eemsdelta, het Hogeland en de provincie Groningen deelnemer in de GR GSP. Met het statenvoorstel worden Provinciale Staten in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven over het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling in een collegeregeling. Gelijktijdig wordt voorgesteld om als sturingsinstrument een strategisch kader vast te stellen dat invulling geeft aan de publieke ambities in het havengebied. Een zelfde voorstel wordt voorgelegd aan de gemeenteraden van Eemsdelta en het Hogeland.

 15. B
  OVERIGE BRIEVEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN
 16. B.01

 17. B.03

 18. B.04

 19. B.05

 20. B.10

 21. B.11

 22. B.12

 23. C
  OVERIGE STATENVOORSTELLEN EN BRIEVEN VAN HET PRESIDIUM
 24. D
  BRIEVEN VAN DERDEN (inwoners, organisaties/andere overheden)
 25. D.02

 26. D.04

 27. D.05

 28. D.09

 29. D.10

 30. D.11

 31. D.22