Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Statencommissie

woensdag 1 februari 2023

10:30 - 18:30
Locatie

Statenzaal en via videoverbinding

Voorzitter
A. Zwart / R. Visser
Toelichting

Rondvraag voorafgaand aan de statencommissie (10.00 tot 10.30 uur).


De vergadering is terug te kijken via https://groningen.stateninformatie.nl

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Regeling van werkzaamheden/vaststellen agenda
 3. 2.B

  Dit agendapunt is als bespreekpunt toegevoegd aan de commissie agenda van 15 februari 2023.


  Ingediend door de fracties van Partij voor het Noorden, BvNL, OnsGroningen, PVV, Groninger Belang en 50PLUS. Zij verzoeken provinciale staten om dit onderwerp als bespreekstuk toe te voegen aan de commissieagenda van 15 februari.

 4. 2.C

  Dit agendapunt is als bespreekstuk toegevoegd aan de commissie agenda van 8 februari 2023.


  Ingediend door de fracties van Partij voor het Noorden, 50PLUS, Groninger Belang, BvNL, PVV en OnsGroningen. Zij verzoeken provinciale staten om de brief over het project Ring West en de N355 (B.08) als bespreekstuk toe te voegen aan de commissieagenda van 8 of 15 februari.

 5. 3
  Vragen over ingekomen brieven en overige voordrachten
 6. 5
  Mededelingen GS
 7. 6
  Nieuws uit verbonden partijen
 8. A
  BESPREEKPUNTEN
 9. A.01.A

  Advies statencommissie 1 februari 2023: De voordracht gaat als bespreekstuk naar de Statenvergadering van 22 februari.2023


  Met de voordracht worden provinciale staten gevraagd een startnotitie vast te stellen die als basis dient voor een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied in de provincie Groningen. De startnotitie vormt een vertrekpunt om in de deelgebieden het gesprek aan te kunnen gaan met betrokken gemeenten, waterschappen, inwoners, agrariërs/ondernemers, ketenpartners en belangenorganisaties. Een integrale en gebiedsgerichte aanpak, zoals ook vervat in het Koersdocument voor de nieuwe Omgevingsvisie (statenbesluit PS 28 september 2022), is een belangrijk uitgangspunt voor de transitie van het landelijk gebied. Het college geeft aan een zorgvuldig gebiedsproces te willen doorlopen op basis waarvan op 1 juli 2023 een stand-van-zaken gebiedsplan opgeleverd kan worden waarin maatregelen en oplossingsrichtingen zijn beschreven, maar die nog niet zijn uitgewerkt op perceel niveau.
  Rol PS: ter besluitvorming

 10. A.01.B

  Naast de klassieke veenweidegronden zijn er ook andere soorten veengronden in de provincie. Voor deze laatste categorie is onderzocht in welke mate reductie van de CO2-uitstoot mogelijk is en welke veenopgaven nog meer in deze overige veengebieden aanwezig zijn. Net als bij de strategie voor de klassieke veenweidegebieden (besproken in de statencommissie van 14 september en in de statenvergadering van 28 september 2022) geldt ook voor de opgave voor de andere veensoorten dat de nadere uitwerking van de strategie onderdeel wordt van de Transitie Landelijk Gebied. In dat kader komt het college in januari 2023 met een startnotitie naar de staten. De inhoud van de voorliggende brief kan worden betrokken bij de bespreking van deze startnotitie.
  Rol PS: ter informatie

 11. A.02

  Advies statencommissie 1 februari 2023: De voordracht gaat als bespreekstuk naar de Statenvergadering van 22 februari 2023.


  Conform afspraak in november 2022 ontvangen provinciale staten een evaluatienotitie en de conceptafspraken van het nieuwe ganzenakkoord 2023-2029. De beleidsmatige basis voor het nieuwe ganzenakkoord ligt in de Beleidsnotitie Fauna en Flora 2018 (statenbesluit d.d. 3 oktober 2018). De evaluatie van het ganzenakkoord uit 2014 is in deze beleidsnotitie aangekondigd met daarbij de vermelding dat op basis van de uitkomsten de provinciale aanpak kon worden bijgestuurd, met als overkoepelend doel de schade te verminderen en daarmee de kosten te verlagen. De afspraken in het nieuwe ganzenakkoord 2023-2029 betreffen een actualisatie en een aanscherping van de bestaande afspraken uit 2014 en passen daarmee binnen het door provinciale staten vastgestelde beleid.

 12. A.03.A

  Advies statencommissie 1 februari 2023: Na de besloten sessie over de geheime stukken op 8 februari 2023 neemt de commissie in openbaarheid een besluit  over hoe dit onderwerp in de Statenvergadering van 22 februari 2023 zal worden behandeld.


  Het college heeft onder oplegging van geheimhouding een aantal brieven en een rapport over Rodin (aanleg snel internet) beschikbaar gesteld aan provinciale staten. Met het besluit bij de voordracht kunnen provinciale staten de door het college opgelegde geheimhouding bekrachtigen in de statenvergadering van 22 februari a.s. In de statencommissie kan met het college van gedachten worden gewisseld over de laatste stand van zaken. Over de inhoud van de geheime stukken wordt niet in het openbaar gesproken.
  Rol PS: ter besluitvorming

 13. A.03.B

  In het kader van de voortgang Snel Internet informeert het college de staten over de acties die zijn uitgezet richting Rodin. Provinciale staten ontvangen op korte termijn aanvullende informatie, o.a. over de projectbegroting en over de hoeveelheid adressen in de zogenaamde witte gebieden. Provinciale staten worden actief geïnformeerd over de voortgang.
  Rol PS: ter informatie

 14. B
  BRIEVEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN
 15. B.01

  Provinciale Staten worden geïnformeerd over de bevindingen van het college naar aanleiding van een onderzoek naar een kindercommissaris in de provincie Groningen. Het college is bij motie 215 opgeroepen de mogelijkheid van een kindercommissaris te onderzoeken.

 16. B.02

  Met de derde voortgangsrapportage worden provinciale staten geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw. In september 2019 is deze deal gesloten tussen de drie noordelijke provincies en het ministerie van LNV om een transitie naar een meer natuurinclusieve vorm van landbouw te stimuleren. De regiodeal is ingebed in het Programma Duurzame Landbouw 2020-2024 dat in de vergadercyclus van december 2020 op de agenda stond. De laatste voortgangsrapportage is in de statencommissie van 15 september 2021 behandeld.
  Rol PS: ter informatie

 17. B.03

  Met de brief worden provinciale staten geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de afhandeling van de diverse moties die tijdens de statenvergadering van 9 november 2022 zijn aangenomen.
  Rol PS: ter informatie

 18. B.04

  Met de brief worden provinciale staten geïnformeerd over de actuele situatie t.a.v. de uitvoering van de treindienstregeling en over de opdracht die het college aan Arriva heeft gegeven om een verbeterplan op te stellen. In diverse brieven en antwoorden op schriftelijke vragen is in de voorbije periode informatie verstrekt over de ontwikkelingen binnen het openbaar vervoer in de provincie. In het kader van het gevraagde verbeterplan heeft Arriva de dienstregeling per 11 december herontworpen. Provinciale staten worden actief geïnformeerd over het vervolgproces.
  Rol PS: ter informatie

 19. B.05

  In oktober jl. heeft het college een drietal voordrachten ingetrokken inzake Windpark Eemshaven West. Met deze brief worden provinciale staten geïnformeerd over het vervolg. Ten behoeve van de ontwikkeling van het windpark wordt één inpassingsplan voor het gehele gebied gemaakt dat volgens de huidige planning medio 2023 door het college kan worden vastgesteld. De bevoegdheid voor het vaststellen van het definitieve inpassingsplan ligt bij provinciale staten.
  Rol PS: ter informatie

 20. B.06

  Met de brief worden provinciale staten geïnformeerd over de afwijzende reactie van de provincie Drenthe, mede namens de provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest, op een verzoek om de scope van de milieu effect rapportage voor het project Optimalisatie Onlanden uit te breiden met het gebied rond het Leekstermeer.
  Rol PS: ter informatie

 21. B.07

  Het college laat weten dat het beroep tegen het vaststellingsbesluit gasjaar 2022-2023 is ingetrokken. Dit (pro-forma) beroep was mede namens Provinciale Staten ingesteld vanwege het ontbreken van een aanvullende Seismische Dreigings- en Risicoanalyse (SDRA). Omdat de staatsecretaris tegemoet is gekomen aan deze enige beroepsgrond was er geen aanleiding meer om het beroep door te zetten.
  Rol PS: ter informatie

 22. B.08

  Met het afsluiten van de voorverkenningsfase zit het project Ring West Verbindt sinds 30 september 2020 in de verkenningsfase. Met de brief worden provinciale staten geïnformeerd over de stand van zaken van het project en over de opwaardering van de N355. Vanuit het Rijk worden middelen beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar de ruimtelijke en bereikbaarheids-opgave van de westflank van de stad Groningen i.h.k.v. het rijksprogramma Grootschalige woningbouw. Het vervolg van de verkenningsfase van het project Ring West Verbindt is mede afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek.
  Rol PS: ter informatie

 23. B.09

  Met het rapport worden provinciale staten van Groningen, Fryslân en Drenthe geïnformeerd over de actuele stand van zaken ten aanzien van de noordelijke primaire landbouw en agrofood-sector.
  Rol PS: ter informatie

 24. B.10

  Met de brief worden provinciale staten geïnformeerd over het feit dat de provincie formeel geen verplichtende maatregelen t.a.v. stilstandsvoorziening en monitoring op kan nemen in een vergunning voor windpark Oostpolder. Hierbij wordt aangetekend dat met de initiatiefnemer wel maatwerkafspraken zijn gemaakt.
  Rol PS: ter informatie

 25. B.11

  Provinciale Staten worden geïnformeerd over de 9 projecten die in de periode oktober 2021 tot en met september 2022 onder het thematisch programmaplan in uitvoering zijn gegaan. Dit thematisch programmaplan is door Provinciale Staten op 7 oktober 2020 vastgesteld. Het college laat weten dat de huidige periode van het Nationaal Programma Groningen tot 2023 loopt en dat in het bestuur van Nationaal Programma Groningen wordt nagedacht over de tweede periode van het programma (2024-2029). Voor deze tweede periode is ruim € 400 mln. beschikbaar. In de aanloop naar deze tweede periode zullen Provinciale Staten een (geactualiseerd) thematisch programmaplan moeten vaststellen
  Rol PS: ter informatie

 26. B.12

  Provinciale staten ontvangen ter informatie het vernieuwde Financieringsstatuut 2022 dat door het college is vastgesteld. Het statuut gaat over het deugdelijk beheer van de financiële middelen van de provincie. In het statuut worden ook de inrichting van de treasury organisatie en de daarbij behorende taken en bevoegdheden geregeld. De kaders voor dit beleid zijn door provinciale staten bepaald in de Financiële Verordening.
  Rol PS: ter informatie

 27. B.13

  Met de brief informeert het college de staten over het nader onderzoeken van Aanvullende Strategische (grondwater) Voorraden in zuidoost-Groningen, Leek-Roden, Bellingwolde en Veendam. Indien een zoekgebied of deel van een zoekgebied geschikt blijkt, zullen contouren op de kaart en regels ter bescherming van het potentiële drinkwater opgenomen worden in de provinciale Omgevingsverordening. Wijzigingen van de Omgevingsverordening worden door provinciale staten vastgesteld.
  Rol PS: ter informatie

 28. B.14

  Met de brief worden provinciale staten geïnformeerd over de uitwerking en voortgang van motie 436 'Voedselbanken in de knel: meer cliënten, minder voedsel' die tijdens de statenvergadering van 9 november 2022 is aangenomen.
  Rol PS: ter informatie

 29. B.15

  Met de brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de uitwerking en uitvoering van motie 387 'Informatiepunt hal Sint Jansstraat' die op 29 juni 2022 tijdens de Statenvergadering is aangenomen.
  Rol PS: ter informatie

 30. B.16

  Met de rapportage worden provinciale staten geïnformeerd over de voortgang van het project Aanpak Ring Zuid. In de rapportage is de btw-budgetclaim inzichtelijk gemaakt, nu de belastinginspecteur hierover een uitspraak heeft gedaan. Dit betekent dat slechts over een deel van de extra bijdrage (statenbesluit 3 februari 2021) btw mag worden gecompenseerd. Conform de adviezen van de commissie Remkes vinden hierover gesprekken plaats met de ministeries van I&W en Financiën.
  Rol PS: ter informatie

 31. B.17

  Met de brief worden provinciale staten geïnformeerd over een tweetal innovatiemissies naar Scandinavië in het afgelopen jaar. De missies stonden in het teken van duurzame energie en mobiliteit, passend binnen het beleidsprogramma Internationalisering. Dit programma is in de zomer van 2020 ter informatie door het college aangeboden aan provinciale staten en geagendeerd in de statencommissie van 2 september 2020.
  Rol PS: ter informatie

 32. B.18

  Naar aanleiding van de aankondiging van het rijk om de regie in het ruimtelijk domein te hernemen zijn per provincie de ruimtelijke opgaven in een startpakket uitgewerkt. Het Koersdocument voor de nieuwe provinciale omgevingsvisie (statenbesluit d.d. 28 september 2022) vormt het vertrekpunt voor de Groningse ruimtelijke uitwerking van het startpakket. Ook de Toekomstagenda Groningen en de Groningse invulling van het Nationaal Programma Landelijk Gebied zijn bij de uitwerking van het startpakket relevant.
  Rol PS: ter informatie

 33. B.19

  Het college heeft een Uitvoering- en Handhavingstrategie voor de Omgevingsdienst Groningen vastgesteld t.b.v. de uitvoering van de taken op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. De voor de Omgevingsdienst vastgestelde strategie sluit aan bij het provinciale Milieuprogramma en de hierbij behorende provinciale VTH-taken. Het Milieuprogramma is geagendeerd in de statencommissie van 14 september 2022.
  Rol PS: ter informatie

 34. B.20

  Het college informeert provinciale staten over de goedkeuring door de Europese Commissie van het ingediende Nationaal Strategisch Plan i.h.k.v. het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. In het voorjaar van 2022 zijn provinciale staten per brief en met een presentatie geïnformeerd over de voortgang van dit traject. De provincies, de waterschappen en het rijk hebben hier de afgelopen jaren gezamenlijk aan gewerkt. Het Nationaal Strategisch Plan is onder meer van belang voor de nadere uitwerking van de Transitie Landelijk Gebied Groningen. (zie Agp. A.01)
  Rol PS: ter informatie

 35. B.21

  Met de brief ontvangen provinciale staten een schriftelijk antwoord van het college op de vragen die tijdens de statencommissie van 8 december bij het onderwerp Bodemdaling zijn gesteld over de stand van zaken rondom het perslucht-opslagproject en de voorgenomen waterstofopslag in de ondergrondse cavernes bij Zuidwending/Ommelanderwijk.
  Rol PS: ter informatie

 36. B.23

  Provinciale staten worden met de brief geïnformeerd over het besluit van het college om de samenwerking met Prolander voort te zetten. Prolander is een gemeenschappelijke regeling van de provincies Groningen en Drenthe en geeft uitvoering aan enkele grote opgaven in het landelijk gebied, waaronder de realisatie van Natuur Netwerk Nederland- en Natura 2000-gebieden. Ook in de transitie van het landelijk gebied (zie agp. A.01) is een rol voor Prolander weggelegd.
  Rol PS: ter informatie

 37. B.24

  De accountant van de provincie heeft op basis van een interimcontrole voor het jaar 2022 een Boardletter opgesteld voor provinciale staten. Het college geeft in een begeleidende brief een inhoudelijke reactie op de bevindingen van de accountant. Het college herkent zich in het door EY geschetste beeld. In het verslag van de bevindingen n.a.v. de definitieve jaarrekeningcontrole (mei 2023) wordt tevens teruggegrepen op de bevindingen uit de interimcontrole.
  Rol PS: ter informatie

 38. B.25

  Provinciale staten worden geïnformeerd over de uitvoering van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving bij bedrijven die vallen onder het Besluit risico zware ongevallen (Brzo). De rapportage is opgesteld door de Omgevingsdienst Groningen. Tevens is het rapport "Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021" van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bij de stukken gevoegd.
  Rol PS: ter informatie

 39. B.26

 40. C
  OVERIGE VOORDRACHTEN
 41. C.01

  Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet (verwacht per 1 juli 2023) is de huidige provinciale Omgevingsverordening beleidsneutraal omgezet naar de technische en juridische eisen volgens de nieuwe wet. Er is geen sprake van nieuw beleid of van inhoudelijk nieuwe regels. Met het voorgestelde besluit wordt de oude verordening uit 2016 ingetrokken. Te zijner tijd wordt op basis van de nieuwe provinciale Omgevingsvisie ook een nieuwe verordening opgesteld. Het traject richting nieuwe Omgevingsvisie bevindt zich nog in de ontwerpfase, waarvoor het Koersdocument in september 2022 door provinciale staten is vastgesteld.
  Rol PS: ter besluitvorming

 42. D
  BRIEVEN VAN DERDEN (inwoners, organisaties/andere overheden)
 43. D.02

 44. D.05

 45. D.15

 46. D.19

 47. D.23

 48. D.28

 49. D.31